مهلت ارسال اصل مقاله:
20 بهمن 96
مهلت واریز هزینه ها:
5 اسفند 96
برگزاری همایش:
17 اسفند 96


 


صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

 

مهلت ارسال اصل مقاله: 20 بهمن 96
مهلت واریز هزینه ها: 5 اسفند 96
برگزاری همایش: 17 اسفند 96

ارسال بسته های پستی 12 روز کاری